Drodzy Czytelnicy!
Na naszej stronie zamieszczamy teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszych problemach Polski i świata. Kluczem doboru publikowanych treści, nie jest zgodność poglądów Autorów publikacji z poglądami USOPAŁ, lecz decyduje imperatyw ważności tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak, że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego - prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd - USOPAŁ.
Home Publicystyka O patriotyzmie słów kilka...

O patriotyzmie słów kilka...

„A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie”
(J. Kochanowski “Pieśń XII”)

 
Patriotyzm, choć ma zagwarantowane miejsce w Konstytucji z 1997 r., jest dziś ośmieszany i zwalczany przez szereg ugrupowań. Straszy się patriotyzmem, mieszając celowo rożne pojęcia i rzeczywistości. Bazując na ludzkiej ignorancji, „współcześni Europejczycy” próbują utożsamiać patriotyzm z takimi negatywnymi zjawiskami jak:  nacjonalizm, kosmopolityzm (także w wersji współczesnego neoliberalizmu), szowinizm, faszyzm, rasizm. Pojęcia te często identyfikowane z patriotyzmem (świadomie bądź nieświadomie!) błędnie określają jego zakres przedmiotowy, fałszując zarazem takie wartości jak naród i państwo. W rzeczywistości są one zaprzeczeniem patriotyzmu.
Co to jest patriotyzm? Patriotyzm, winien być rozpatrywany zarówno w kategoriach wartości społecznych jak i postaw wobec narodu, ojczyzny i państwa oraz norm społecznych.
W Nowej Encyklopedii Powszechnej (1997 r.) czytamy, że patriotyzm to „postawa społeczno-polityczna oparta na zasadach miłości i przywiązania do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciu więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu; forma ideologii narodowej postulująca podporządkowanie i poświęcenie dążeń osobistych sprawom narodu i ojczyzny, jeżeli tego wymaga ich dobro. Patriotyzm, polegający na stawianiu wysoko w hierarchii wartości dobra własnego narodu i ojczyzny, wiąże się z uznaniem innych wartości społecznych, a przede wszystkim z szacunkiem wobec innych narodów i poszanowaniem ich suwerennych praw. Tak rozumiany jest z jednej strony przeciwieństwem kosmopolityzmu, z drugiej zaś nacjonalizmu”.
Patriotyzm to miłość, a wiec szacunek i troska względem ojczyzny, narodu i prawowitego państwa. Te trzy rzeczywistości wyznaczają zakres znaczeniowy pojęcia patriotyzm.
Ojczyzna nam Matką, naród – gwarantem tożsamości a państwo – bezpiecznym domem
Pojęcie „ojczyzna”, wywodzi się od słów “ojcowizna” (łac. “patria” – od “pater”). Etymologicznie więc i historycznie pojęcie ojczyzny związane jest z instytucją rodziny i rodu, jak i z przekazywaną z pokolenia na pokolenie ojcowizną: dziedziczoną ziemią, majątkiem, domem. Pisząc, mówiąc i myśląc ojczyzna, warto mieć stale na uwadze ważne słowa  biskupa i poety doby oświecenia, Ignacego Krasickiego, który w „Hymnie do miłości ojczyzny” pisał: „święta miłości kochanej ojczyzny (…) Byle Cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”.
Jan Paweł II pisał w „Pamięć i tożsamość”, że w pojęciu naród, mieści się tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństwa. W społecznej nauce Kościoła, naród jawi się jako społeczność konieczna i adekwatna dla wszechstronnego rozwoju osobowego człowieka. Dlatego też  fundamentalną postawą wobec własnego narodu, a tym samym podstawowym obowiązkiem osoby wobec tej rzeczywistości, jest patriotyzm rozumiany jako solidarność z narodową wspólnotą oraz solidarność z narodową kulturą.
Obok ojczyzny i narodu, ważnym komplementarnym elementem jest państwo. Już S. Wyspiański w „Wyzwoleniu” zauważył, że „naród musi istnieć jako państwo”. Państwo zaś, to związek istot rozumnych, który za główny cel swojej działalności uważa dobro wspólne, w skład którego wchodzą: porządek prawno-społeczny oraz instytucje i wytwory natury prawnej, gospodarczej, intelektualnej i moralnej, warunkujące wszechstronny rozwój osób i społeczności podrzędnych wchodzących w skład społeczności państwowej. Podstawowymi i koniecznymi elementami społeczności państwowej są: władza państwowa oraz społeczność. Państwo jest więc tworem organicznym, wielowarstwowym i złożonym.
Społeczeństwo (naród) ma względem państwa uprawnienia i obowiązki. Do uprawnień zalicza się: prawo do kontroli kierownictwa władzy nad sobą i do czuwania, aby funkcjonowała zgodnie z zasadą dobra wspólnego, oraz prawo do samoobrony, czyli do oporu względem nielegalnej władzy państwowej, bądź zagrażającej bezpośrednio elementarnym prawom obywatelskim i zasadzie sprawiedliwości. Obowiązki społeczności względem legalnie funkcjonującej władzy państwowej, wyrażają się m.in. poprzez: zasadę solidarności, afirmację dobra wspólnego państwa – odpowiednią postawę i działalność na konkretnych odcinkach życia społecznego, posłuszeństwo obywatelskie względem nakazów władzy, świadczenia społeczne (sprawiedliwe podatki, powinność wojskowa).
Postawa patriotyzmu względem narodu, ojczyzny i państwa
M. Konopnicka w „Pieśni o domu” pyta współczesnych Polaków: „kochasz ty rodzinny dom, co pośród burz, w zwątpienie dnie, Gdy w dusze ci uderzy grom,
wspomnieniem swym ocala cię? O, jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż, Sercem ojczystych progów strzeż, serce w ojczystych ścianach złóż...”.
Postawa patriotyczna wyrażać się winna w przywiązaniu i miłości do ojczystego kraju, solidarności z własnym narodem oraz w bezinteresownym postępowaniu dla dobra wspólnego. Wskaźnikami postawy patriotycznej są według prof. M. Łobockiego, następujące elementy: miłość ojczyzny; świadczenia na rzecz kraju (nauka szkolna, staranne wykonywanie pracy zawodowej, działalność charytatywna, filantropijna); pogłębianie świadomości ekologicznej i przeciwdziałanie wszelkim próbom dewastacji środowiska naturalnego; poszanowanie rodaków i współobywateli; zainteresowanie sprawami narodu i ojczyzny; gotowość do obrony własnego kraju; szacunek dla symboliki narodowej.
Niewątpliwie patriotyzm obecnego czasu, winien wyrażać się nie tylko w elementach uczuciowym i wolitywnym (wspominanie chlubnych tradycji ojczyzny i jej bohaterów), ale przede wszystkim w zaangażowaniu i pracy na rzecz ojczyzny, przy uwzględnieniu różnorakich procesów społeczno-kulturowo-politycznych dzisiejszej Polski i Europy.
W tym kontekście etyk, ks. prof. T. Ślipko, mówi o potrzebie spełniania wielkich oraz małych obowiązków codziennego życia względem narodu. Wielkie obowiązki dotyczą wyjątkowych sytuacji, takich jak np. obrony narodu w wypadkach zewnętrznego zagrożenia jego bytu. Jednak zasadniczą treść moralnych obowiązków osoby ludzkiej względem narodu wypełniają tzw. małe obowiązki codziennego życia, takie m.in. jak: współudział w pielęgnowaniu dóbr mieszczących się w obrębie kultury narodowej. Chodzi o wierność narodowej kulturze (język, literatura, historia, tradycja, religia itd.) oraz aktywne jej zabezpieczanie, pielęgnowanie i rozwijanie. Patriotyzm naszych czasów winien mieć wymiar kulturowy i dotyczyć solidarności z narodową wspólnotą oraz z narodową kulturą.
 Dojrzały patriotyzm, wyraża się w myśleniu i patrzeniu dalekosiężnym. Patriotyzm jak przypominał Jan Pawel II zwiany jest z IV przykazaniem Dekalogu. Jest wiec wartością i postawą społeczno-moralna. Autentyczny patriotyzm, tzn. troska o naród, ojczyznę i państwo, domaga się pierwszeństwa w wierności zasadom i normom moralnym przed partyjnymi i utylitarystycznymi  interesami i zachciankami. Ojczyzna bowiem jak powie K.C. Norwid - to wielki zbiorowy obowiązek!
 

Spanish


Wersja hiszpańska

Nasze teksty

Prev Next

Podział Społeczeństwa Wedle Liter Nowego…

F76 Terroryzowanie Profesorów na amerykańskich uniwersytetach             Jeśli nasi czytelnicy należą do starej szkoły i uczyli się czytać z Polskiego Elementarza, w którym było napisane, że „Ala ma kota...” i że alfabet...

Administrator - avatar Administrator 06 Gru 2017 Hits:56 Publicystyka

Read more

Domaganie się reparacji to także walka o…

F75             Podniesienie przez Polskę kwestii należnych nam od Niemiec reparacji wojennych wbrew histerii zainstalowanego w Polsce stronnictwa pruskiego już przynosi pozytywne rezultaty. Po pierwsze jak...

Administrator - avatar Administrator 30 Lis 2017 Hits:86 Z Kraju

Read more